OUR HISTORY

ENG

Angielski Belfast Language School was established in 2013 and since then it has taught English to Polish living in Northern Ireland.

Since 2016 we have also had a range of different classes available at our School, such as: GCSE Polish Course, A-Levels Polish Course, Polish Language Course, which are taught by qualified and experienced Polish teachers.

In 2019 we also expanded our offer to ONLINE English classes and Other Languages.

Everyday we improve our qualifications through additional training and achieveing new goals, that allow us to effectively teach English needed in everyday life, Polish and other languages.

All English courses are based on British Council’s program.

GCSE & A-Levels courses are based on AQA’s specification.

Our teachers are fully qualified to teach English, Polish and Other Languages in UK.


PL

Szkoła Językowa Angielski Belfast powstała w 2013 roku i od tego czasu uczy Polaków języka angielskiego w Irlandii Północnej.

Od 2016 roku dodaliśmy także innego rodzaju zajęcia językowe takie jak GCSE i A-Levels z języka polskiego oraz kurs języka polskiego dla anglojęzycznych studentów, których uczą wykwalifikowani i doświadczeni polscy nauczyciele.

W 2019 roku rozszerzyliśmy naszą ofertę o kurs języka angielskiego ONLINE oraz kursy innych języków obcych.

Codziennie polepszamy swoje kwalifikacje poprzez kolejne kursu, szkolenia i osiągnięcia, które pozwalają nam skutecznie uczyć języka angielskiego potrzebnego w codziennym życiu, języka polskiego oraz innych języków obcych.

Wszystkie nasze kursy języka angielskiego oparte są na programie British Council.

Kursy GCSE i A-Levels oparte są na programie AQA.

Nasi nauczyciele są w pełni wykwalifikowani do nauki języka angielskiego, polskiego i innych języków w UK.

 

OUR MISSION

ENG

At Angielski Belfast, we understand how important it is to learn English while living in English speaking country. Good English frees us from any boundaries. It allows us to:

 • make friends to our neighbours,
 • communicate properly at work or school,
 • small talk to shop assistants and strangers on the bus,
 • explain and communicate with doctors and teachers,
 • understand our children’s homework and be able to help them with it,
 • get a promotion at work,
 • join classes, clubs and workshops to do something creative,
 • be more language-confident on holiday,
 • and so much more!

That’s why our aim is to help our students achieve their personal and professional goals by offering a range of courses designed to improve communication skills (both spoken and written). We know that helping people to communicate more effectively leads to greater personal and business success.

Our other aim is to give our youngest students an opportunity to learn and/or improve their mother tongue (GCSE Polish & A-Levels Polish) and use is it as an advantage in their bright future. Our goal is to inspire them, empower and enable their personal development which could be succesfully used in their career or just personal life.

By teaching other languages such as Spanish or Italian we aim to contribute to creation of multilingual and multicultural society based on mutual understanding. Our goal here is also to inspire our students, empower their personal development which could be succesfully used in their paths of life (or even just on holiday).


PL

W Szkole Językowej Angielski Belfast rozumiemy jak ważna jest nauka języka angielskiego żyjąc w anglojęzycznym kraju. Dobra znajomość angielskiego uwalnia nas od wszelkich granic. Pozwala nam:

 • zaprzyjaźniać się z sąsiadami,
 • komunikować się odpowiednio w pracy czy szkole,
 • gawędzić z ekspedientkami w sklepie czy obcymi w autobusie,
 • wyjaśniać i komunikować się z lekarzem czy nauczycielem,
 • zrozumieć pracę domową naszych dzieci i umiec im pomóc,
 • zdobyć awans w pracy,
 • zapisać się na zajęcia, warsztaty, do klubów, aby robić coś kreatywnego,
 • być bardziej pewnym siebie językowo na wakacjach,
 • i o wiele więcej.

Dlatego naszym celem jest pomoc naszym studentom w osiągnięciu ich osobistych i zawodowych marzeń, poprzez oferowanie im kursów zaprojektowanych tak, aby ciągle mogli poprawiać swoje zdolności komunikacyjne (zarówno mówione jak i pisane). Wiemy, że pomaganie ludziom komunikować się bardziej efektywnie prowadzi do personalnego i zawodowego sukcesu.

Innym naszym celem jest umożliwienie naszym najmłodszym studentom nauki lub poprawy ich języka ojczystego (GCSE i A-Level’s z języka polskiego) i wykorzystania go jako zalety w ich świetlistej przyszłości. Naszym celem jest inspirowanie ich i umożliwianie rozwoju osobistego, który będzie mógł być skutecznie wykorzystany w ich karierze lub po prostu w życiu prywatnym.

Poprzez naukę innych języków takich jak hiszpański czy włoski, mamy na celu przyczynić się do budowania wielojęzykowego (także multikulturowego) społeczeństwa opartego na wzajemnym zrozumieniu. Naszym celem tutaj jest także inspirowanie naszych studentów i umożliwianie im rozwoju osobistego, który będzie mógł być wykorzystany skutecznie na różnych ścieżkach życia (albo zwyczajnie na wakacjach).